ศูนย์สหกิจศึกษา กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 เบอร์โทร: 054-237399 ต่อ 1167